Komunikaty
Brak komunikatów
Szybka pomoc

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest „L&L” Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; zwany dalej: „Administratorem”.

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: b2b@ll.com.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu1 i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów:
1) związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) archiwalnych (dowodowych) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres  trwania umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową.

7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), m.in. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,

8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr
144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca "L&L" Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej “Regulaminem”), który określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) ochronę danych osobowych;
f) ochronę praw własności intelektualnej;
g) odpowiedzialność stron.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą
"L&L" Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64 F
tel.(58) 520 35 58
e-mail: ll@ll.com.pl
NIP 957-07-59-063; Regon: 191962140; KRS: 0000203144; KZ: 400.200,00 zł
Konto: ING Bank Śląski S.A., 42 1050 1764 1000 0022 6574 5378

b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu
udostępnionego przez Usługodawcę;

c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym https://www.ll.com.pl stanowiących zbiór dokumentów
statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to następujące Usługi:
a) usługi informacyjne,
b) usługi komunikacyjne,
c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.

Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach
serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem
lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość
umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz
zamówień.

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
a) połączenie z siecią Internet,
b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie
HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script iobsługą plików
Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać
zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga
podania określonych danych osobowych.

Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez
rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na
zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę
serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których
mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W
pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi
określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności
faktyczne.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku
osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną
reklamacją);
b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 7
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie
organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
a) w celu realizacji usługi,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do
przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między
Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich
rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w
przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres do wysyłki

Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby
działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych
dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z
naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Usługobiorcom przysługuje prawo:
a)
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b)
Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c)
Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
d)
Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e)
Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f)
Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
g)
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h)
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
i)
Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
j)
Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
– w formie pisemnej na adres Administratora;
– drogą e-mailową.
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
– z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
– jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
– jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych
osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów
prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim
przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny,
z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 8
Ochrona praw własności intelektualnej

Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności
intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie,
wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o
ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość
zapoznania się z jego treściąprzed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która
umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator danych osobowych

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

III. Pochodzenie danych

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

V. Cel przetwarzania danych

VI. Przekazanie danych osobowych

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych

X. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest L&L Firma Dystrybucyjno – Wydawnicza Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku [80-298], ul. Budowlanych 64 F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy w Gdańsku Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000203144, NIP: 9570759063, REGON: 191962140, zwanym dalej Administratorem.

 

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Email: b2b@ll.com.pl

Poczta: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64 F

 

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością na Platformie B2B na stronie www.ll2.com.pl , w tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, złożenie zamówienia, przeglądanie dokumentów, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

 

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

Do realizacji transakcji niezbędne są dane dotyczące firmy oraz adres e-mail, adres do wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Przetwarzanie danych jest też konieczne ze względu na przepisy prawa, m.in. : podatkowe (np. pliki JPK) czy rachunkowe (księgi handlowe).

Dodatkowo dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki. Platforma B2B (zwana dalej Serwisem) zbiera informacje w postaci plików cookies (tzw. "ciasteczka") w celu poprawy działania serwisu, oraz zapewnienia użytkownikowi lepszego i łatwiejszego dostępu do serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

zbierania statystyk o sposobie wykorzystania Serwisu przez użytkownika

dostosowania wyświetlania zawartości stron Serwisu

zapisania zalogowanego użytkownika w czasie przechodzenia pomiędzy stronami

zbierania informacji na temat wykrywania nadużyć

umożliwianiu zapamiętywania wybranych przez użytkownika ustawień Serwisu

personalizacji treści reklamowych wyświetlanych użytkownikowi

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), oraz „stałe” (persistent cookies).
- Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
- „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (zwane dalej jako przeglądarka internetowa) domyślnie pozwala na zapisanie i przechowywanie plików cookies.

Użytkownik może wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisu plików na urządzeniu., jednak ograniczanie przeglądarce możliwości zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Pliki cookies zapisane na urządzeniu użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

V. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania

zawartej umowy w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.

– Rejestracja konta użytkownika.

– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

b) Dokonania płatności związanych z transakcją.

– Wystawienie dokumentów księgowania.

c) Kontaktu z Administratorem www.ll2.com.pl

– Obsługi transakcji.

– Przyjmowania sugestii.

– Rozpatrywania reklamacji.

– Rozwiązywania problemów technicznych.

d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oferty oraz zarządzanie aktywnością.

e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane

również w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.

f) Archiwizacji danych.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych www.ll2.com.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych

osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących

administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania

oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji

podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego na Platformie B2B zamówienia i nie są wykorzystywane przez Administratora do profilowania użytkownika.

 

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:

Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

Usunięcia danych. Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na

podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji ww. praw należy kierować do Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Administratora. Dane kontaktowe są podane w pkt II.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

X. Organ nadzorczy i skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

KONIEC POLITYKI PRYWATNOŚCI

Załącznik Nr 2 do Umowy o współpracy z dnia ……………………….

REGULAMIN ZWROTÓW KSIĄŻEK

Regulamin zwrotów książek obowiązuje wszystkich kontrahentów współpracujących z L&L Firma Dystrybucyjno – Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64 F, zwaną dalej „L&L”

Pkt 1. AWIZACJA

Klienci dokonujący zwrotu zobowiązani są do awizacji planowanego zwrotu w formie elektronicznej, z wyszczególnieniem tytułów zwracanych książek i ich ilości na adres e-mail:

zwroty-reklamacje@ll.com.pl

w terminie nie później niż na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem zwrotu.

Brak awizacji może skutkować odmową przyjęcia zwrotu przez L&L.

Pkt 2. FIZYCZNY ZWROT

Zwrot fizyczny nie może przekraczać ilości zawartych w dokumencie awizacji ani zawierać tytułów nie występujących na dokumencie.

Do każdej paczki należy dołączyć osobny dokument zwrotu, na którym będzie opisana zawartość danej paczki.

Dokument winien:

być opatrzony datą, numerem i danymi identyfikującymi klienta dokonującego zwrotu,

wskazywać dokument źródłowy, do którego dokonywany jest zwrot książek,

zawierać spis książek znajdujących się w danej paczce w kolejności alfabetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tytułu, numeru ISBN, ceny zakupu oraz ilości.

Każda paczka winna być zamknięta i wyraźnie opisana: dane nadawcy, numer dokumentu dot. danej paczki oraz oznaczenie kolejnego numeru paczki z danego zwrotu np. 1/1 (jeśli zwracane są książki znajdujące się tylko w 1 paczce) lub 1/3, 2/3 itd. (jeśli zwrot obejmuje więcej niż 1 paczkę).

Potwierdzenie odbioru książek ma charakter warunkowy, bez sprawdzenia ilości i jakości.

Zwrot nie spełniający wyżej wymienionych warunków nie zostanie przyjęty.

Jednorazowe zwroty 7. (siedmiu) i więcej kartonów, po uzgodnieniu z działem zwrotów L&L, winny być dokonywane paletami.

Książki zniszczone, brudne, ometkowane oraz niezakupione w L&L nie będą przyjmowane.

Po zakończeniu procedury zwrotów, klient zostaje poinformowany o nieprzyjętych pozycjach i w ciągu 14 dni towar zostanie wysłany kurierem na koszt odbiorcy.

Pkt 3. ZWROT DEFEKTÓW

Klienci zgłaszający defekty w dostawie zobowiązani są do złożenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od daty dostawy książek, za wyjątkiem wad fabrycznych (puste strony, podwójne strony itp.)

Obowiązuje analogiczna forma zgłoszenia defektów, jak w przypadku zwrotów fizycznych – patrz pkt 1.1.

Defekty powstałe wskutek uszkodzenia przesyłki z winy przewoźnika (karton zgnieciony, rozerwany, przemoczony itp.), będą przyjmowane jedynie wraz z protokołem uszkodzenia sporządzonym przy odbiorze przesyłki i potwierdzonym przez przewoźnika.

Zwrot defektów winien być dokonywany na osobnym dokumencie spełniającym warunki opisane w pkt 2.2.

Zwrot defektów nie spełniający wyżej wymienionych warunków nie zostanie przyjęty.

Zastosowanie się do wyżej wymienionych reguł pozwoli nam na sprawniejsze i szybsze przyjmowanie towaru od Państwa.

 

Zarząd L&L                                                                                                                                                   KSIĘGARNIA

W przypadku jakichkolwiek problemów z prawidowym działaniem strony B2B prosimy o kontakt:

mail: mateusz.gajewski@ll.com.pl

W przypadku poniższych problemów logistycznych prosimy o kontakt mailowy z działem logistyki
- brak pozycji z zamówienia w dostawie
- towar dojechał uszkodzony [w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania prosimy o sprawdzenie zawartości - jeżeli towar faktycznie jest uszkodzony prosimy go nie przyjmować i odesłać, zostanie wysłana nowsza sztuka]
- zapytanie o termin dostawy zamówionego towaru
- zamówiony produkt nie zgadza się z produktem który został dostarczony

mail: artur.gizewski@ll.com.pl

tel. (58) 520 96 27

W celu zgłoszenia braku któregoś z elementów w opakowaniu zamówionego towaru lub gdy okaże się że podczas prezentacji produkt nie funkcjonuje prawidłowo prosimy o kontakt z działem reklamacji

mail: artur.gizewski@ll.com.pl

tel. (58) 520 96 27W celu uzyskania wszelkich informacji związanych z przyznaniem limitu kredytowego, dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności ( w tym zmiany wysokości limitu i terminu ) oraz  uzgodnienia spłat ewentualnego zadłużenia prosimy o kontakt z działem windykacji

tel. (58) 520 96 25